กรอกรหัสใบจอง

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ในคุณภาพการให้บริการของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผ่านระบบจองสถานที่ออนไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย : tccbooking.net
(สำหรับผู้เช่าใช้สถานที่ เฉพาะขั้นตอนขอใช้สถานที่ฯ)

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ใน ❍ หรือช่องว่างที่ต้องการเลือก

เพศ * กรุณาระบุเพศ

ชาย
หญิง

อายุ * กรุณาระบุอายุ

ต่ำกว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป

การศึกษา * กรุณาระบุการศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท

อาชีพ * กรุณาระบุการอาชีพ

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง / ลูกจ้าง
อื่นๆ

ส่วนที่ 1 : ความพึงพอใจในระยะเวลาการให้บริการเฉพาะขั้นตอนขอใช้สถานที่ฯ

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านมีความพึงพอใจ โดยมีระดับความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

( 5 )

มาก

( 4 )

ปานกลาง

( 3 )

น้อย

( 2 )

น้อยที่สุด

( 1 )

1. ระยะเวลาให้บริการที่เหมาะสม ขั้นตอนการขอใช้สถานที่ฯ * กรุณาระบุ

ส่วนที่ 2 : คำถามเพิ่มเติม

1. ท่านทราบหรือไม่ ว่าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพิ่มช่องทางการจองสถานที่ผ่านระบบจองสถานที่ออนไลน์ tccbooking.net แล้ว * กรุณาระบุ

ทราบ
ไม่ทราบ

2. ท่านสนใจจะใช้ระบบจองสถานที่ออนไลน์ : tccbooking.net จองสถานที่ในครั้งต่อไปหรือไม่ * กรุณาระบุ

สนใจ
ไม่สนใจ
โดยเข้าไปที่ www.tccbooking.net เพื่อจองสถานที่ออนไลน์และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ของ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยความสะดวก รวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

  • กรุณานำส่งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (กรณีการบันทึกข้อมูลผ่านเอกสาร)
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณในข้อเสนอแนะของท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป