กรอกรหัสใบจอง

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เครื่องหมาย ( Logo ) ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีที่มาอันเกิดจากแรงบันดาลใจ ๓ ประการ คือ

  • ความบันดาลใจจากรูปทรงสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งเป็นโครงสร้างหลังคา ๓ ชั้น สื่อความหมายถึงสถานที่ และการดำรงชีวิตของสังคมไทย
  • ความบันดาลใจจากรูปของคนที่อยู่ในท่าของการพนมมือไหว้ สื่อความหมายถึงวัฒนธรรมในการทักทายด้วยการไหว้ของคนไทย
  • ความบันดาลใจจากโครงสร้าง “คดกริช” ที่ปรากฏในจิตรกรรม จัดเป็นองค์ประกอบให้ภาพงดงามยิ่งขึ้น