กรอกรหัสใบจอง

ประวัติหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันระดับชาติ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thailand Cultural Centre เป็นแหล่ง กลางการให้การศึกษาแก่สังคม (Social Education) โดยเน้นงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านศิลปะการแสดง (Performing Arts) กิจกรรมทางด้านการศึกษาที่จัดขึ้น ในรูปแบบต่างๆที่เป็นความคิดริเริ่มของเด็กและเยาวชน การจัด นิทรรศการหมุนเวียนและถาวร กับห้องสมุดเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ ในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ในพุทธศักราช ๒๕๓๐ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในรูปของการให้เปล่าในด้านการก่อสร้าง และจัดหาอุปกรณ์ คิดเป็นมูลค่า ๓๖๘ ล้านบาท รัฐบาลไทยรับผิดชอบในเรื่องจัดเตรียมที่ดิน สำหรับก่อสร้างจัดสาธารณู ปโภค และงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ ไทย ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๘ และพระราชทานนามว่า ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย และชื่อภาษาอังกฤษว่า Thailand Cultural Centre พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราช ดำเนินทรงเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ นับแต่นั้นมา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถือเป็น หน่วยงานราชการที่มีบทบาทยิ่งต่อการดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาต